image007.jpg

В заключение могат да се посочат няколко основни тенденции. Предварителната хипотеза за графитите като форма на социален протест беше в голяма степен опровергана в хода на изследването. Въпреки че не е водещ, несъмнено съществува момент на социален протест, доколкото графити културата изразява недоволство от факта, че правенето на графити е незаконно и подлежи на наказание. Все пак важното за графитерите не е да изкажат недоволството си от системата, а да издигнат себе си в йерархията на своята група, като напишат името си по най-престижния начин - на най-трудното място и с най-сложния надпис. Така се опроверга и хипотезата, че посланията, отправяни от writer-ите са насочени към хората извън графити културата. Като резултат от изследването може да се направи едно основно заключение. Младежките микрокултури решават проблема на прехода на младежите от детство към зрялост. Такъв е и случаят с графити културата. Тя предоставя на индивида възможности за по-лесна социализация, като му позволява да развива себе си в определена посока, да усъвършенства определени умения, да се издигне в определена йерархия, като по този начин изгражда своята идентичност в рамките на групата.

image008.jpg

 [1] Иванова, М. Графитите: изображения, с които се сблъскваме в забързания си делник - В: Vox Litterarum, бр. 3, год. II, С., 2004.

[2] Нейкова, Н. Младежките микрокултури - места за среща в градското пространство, с. 3, под печат.